P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
16.12.2018 - 11:07 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh
 

Obecní úřad > Vyhlášky

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2012

Vložil: Miloš Kőllner, Zobrazeno: 6778x
O poplatku za komunální odpad.

OBEC KOBYLNICE

 

Obecně závazná vyhláška

obce Kobylnice

č. 2/2012

 

o poplatku za komunální odpad

 

Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém zasedání dne 26.11.2012 usnesením č. 14  usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

 

Čl. 2

Správa poplatku

 

(1) Správu poplatku vykonává obec Kobylnice

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)

---------------------------------------------------------------------------------------

¹)  § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Na základě oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba:

 

550 Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok

 

Výpočet poplatku dle zákona o místních poplatcích.
Sazba poplatku pro poplatníka je tvořena dvěma složkami, jejichž výše je ohraničena maximální možnou částkou
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily za kalendářní rok 2011 celkem 178 127,- Kč, počet poplatníků ke dni 31.12.2011 činil 204 , tj. 873,2 Kč na osobu.

Obecní zastupitelstvo obce Kobylnice odsouhlasilo na rok 2013 na jednoho poplatníka a kalendářní rok poplatek 550 Kč. Rozdíl od skutečné částky tj. 323,2 Kč bude hradit obec ze svého rozpočtu.

 

Čl. 4

Osvobození 

 

Od poplatku jsou osvobozeni:

a)      Děti mladší 4 let k 1.1. příslušného kalendářního roku.

b)      Občané starší 80 let k 1.1. příslušného kalendářního roku a mají trvalý pobyt v obci Kobylnice.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou:

a)      Jednorázově - v termínu do 31.3. příslušného kalendářního roku.

b)      Pololetně - ve stejných splátkách v termínu do 31.3. a do 15.7. příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

 Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[1]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[2]

Čl. 7

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1)          Je-li poplatníkdobě vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)          Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 8

Přechodné  ustanovení

 

(1)          Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 9

Zrušující ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. 10

Všeobecná ustanovení

 

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy²) 

----------------------------------------------------------------------------------

²) zákon  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

                  Miloš Kőllner                                                                         Jiří Rambousek

                  místostarosta                                                                          starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:        28.11.2012

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:             30.12.2012[1] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích